24 thống đốc cam kết trợ giúp cho Texas, ‘sẵn sàng bảo vệ’ biên giới Hoa Kỳ-Mexico