Đảng Cộng Hòa điều tra Bộ trưởng DHS về cáo buộc xao nhãng nhiệm vụ

Dân biểu Louisiana đã đưa ra các điều khoản đàn hặc