4 ca Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiên lượng nặng