5 điểm chính từ phiên điều trần của thẩm phán Jackson