5 điều rút ra từ đêm khởi động chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông DeSantis