6 thành phố của California nằm trong Top 10 các thành phố ô nhiễm nhất năm 2023