64% cử tri Mỹ cho rằng chuyển giới là không lành mạnh; 72% không muốn trẻ em được dạy về bản dạng giới