9 người tử vong, 34 người bị thương vào cuối tuần Lễ Chiến Sĩ Trận Vong ở Chicago