Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tiếp theo, hãy nhớ đến các cựu binh phơi nhiễm phóng xạ nguyên tử đã hy sinh vì đất nước