Alexis de Tocqueville: Sự gắn kết về chính trị và xã hội giữa Pháp quốc và Mỹ quốc

Khi các nền cộng hòa non trẻ Mỹ quốc và Pháp quốc đang cố gắng xác lập vị thế của mình, những phân tích của chính trị gia Tocqueville về nền dân chủ đã gắn kết hai quốc gia này lại với nhau