‘Ân điển diệu kỳ, âm thanh ngọt ngào làm sao’

Tiểu sử về bài thánh ca đã trở thành biểu tượng ở Mỹ quốc