Ấn Độ cần tình yêu thương và sự ủng hộ hơn là những lời phán xét hay phân tích