Đi tìm nguyên nhân đại dịch bùng phát ở Ấn Độ: Phật còn ngự nơi sông Hằng?