Ấn Độ chỉ trích Trung Quốc và Pakistan mời các nước khác tham gia vào những dự án hành lang kinh tế