Anh Hoàng Chi Phong: Đặt đồ ăn đặt từ bên ngoài nhà tù rất tốn kém