Ảnh hưởng toàn cầu ngày càng tăng của ông Elon Musk có phải là một vấn đề nan giải đối với Tòa Bạch Ốc không?