Anh Quốc cần lo ngại về việc Trung Cộng thu thập dữ liệu gene