Anh Quốc kêu gọi họp G-7 trực tuyến về khủng hoảng Afghanistan