Ảnh: Tham quan chùa Todaiji, di sản thế giới ở thành phố Nara, Nhật Bản