Ảnh: Vòng sơ khảo Cuộc thi Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển Quốc tế NTD lần thứ 10