Áp lực gia tăng lên Hội đồng quản trị Twitter khi ông Elon Musk gợi ý khả năng chào mua công khai