Ba đệ tử tu luyện, vì sao chỉ có một người có thể thành Tiên?