Bắn tên: Chính tâm thành ý phát ra mà không trúng, cần tự xét mình