Ba Lan bắt đầu xây dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Kaliningrad của Nga