Bà Nancy Pelosi phản hồi sau vụ mua cổ phiếu gần đây của chồng