Bà Yellen: ‘Mọi thành viên có trách nhiệm của Quốc hội phải đồng ý tăng mức trần nợ’