Bắc Kinh có thể trả đũa sau bản án lịch sử của Hoa Kỳ dành cho một gián điệp