Bắc Kinh ra sức dẫn dụ Hoa Thịnh Đốn trở lại Đại Tây Dương