Bắc Kinh thiết lập Ban Nội vụ kiểu Liên Xô và Thủ tướng Lý Cường sẽ trở thành người yếu thế nhất