Bạch Liêu – Vị Trạng nguyên quân sư và tổ khai khoa xứ Nghệ