BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: ĐCSTQ lo sợ chính sách ngăn chặn của Hoa Kỳ — Đây có phải là những gì Hoa Thịnh Đốn đang làm không?