Bài viết ‘Vì sao có nhân loại’ được lưu truyền rộng rãi ở Hoa lục