Bangkok cảnh báo nắng nóng gay gắt: Nhiệt độ biểu kiến có thể đạt đến 52°C