Báo cáo: 19,000 lá phiếu quá hạn, không hợp lệ đã được tính trong cuộc bầu cử năm 2020 ở Arizona