Báo cáo: 60% người Mỹ trưởng thành sống chủ yếu dựa vào tiền lương từ tháng này qua tháng khác