Các ứng dụng ‘mua ngay, trả sau’ góp phần làm tăng nợ của Hoa Kỳ