Báo cáo: 72% trường y đầu bảng của Mỹ đưa chính trị bản sắc và chủng tộc vào quá trình tuyển sinh