Các chính sách ‘thức tỉnh’ của quân đội là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tuyển dụng