Báo cáo: Anh quốc cần đưa ra hướng dẫn cho các hiệp hội sinh viên Trung Quốc về việc ghi danh đại diện ngoại quốc