Báo cáo: Các tài liệu mới công bố trình bày chi tiết về nghiên cứu virus corona do Hoa Kỳ tài trợ tại Viện Virus học Vũ Hán