Báo cáo của Ủy ban Quốc hội: Hồng Kông ngày càng bị cô lập và nằm dưới trướng của ĐCSTQ