Báo cáo: Gần 15 triệu lá phiếu qua thư không được tính trong cuộc bầu cử năm 2020