Báo cáo: Hàng tỷ dollar tiền cứu trợ đại dịch được gửi đến các bệnh viện vốn chẳng cần tài trợ