Báo cáo: Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc bị tê liệt vì sự tham gia của Bắc Kinh