Báo cáo sau rà soát cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ suy giảm nhiều hơn ước tính trong Quý 1