Báo cáo: Trung Quốc cộng sản là một trong những ‘nước lạm dụng nhân quyền và tự do tôn giáo tồi tệ nhất thế giới’