Báo cáo: USD giữ vững vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu