Bão Henri di chuyển về phía Bắc sau khi đổ bộ, TT Biden ra tuyên bố khẩn cấp