Bão Ian sẽ đổ bộ vào đất liền sớm hơn dự kiến, 2.5 triệu người Florida phải di tản