Bão lớn quét qua nhiều tiểu bang, ít nhất 70 người thiệt mạng ở Kentucky